Lotos Navigator

Logowanie / Rejestracja

Połącz punkty ze stacji LOTOS i odbieraj nagrody!

Regulamin Programu Navigator obowiązujący od 28.11. 2016 r.

 

I    SŁOWNIK UŻYTYCH DEFINICJI:

 

 1. Program Navigator – program konsumencki, zwany dalej w skrócie „Programem”, którego zasady określa niniejszy Regulamin.

 2. Edycja – określony okres czasu w ramach trwania Programu, w którym Uczestnik gromadzi Punkty i wymienia je na Nagrody zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 3. Organizator – LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z  siedzibą w Gdańsku (80 – 718) przy ul. Elbląskiej 135, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006312, NIP 583 10 23 182, REGON 190966301, o kapitale zakładowym i wpłaconym 114.706.000,00 zł, oficjalny organizator Programu.

 4. Partner – podmiot, z którym Organizator zawarł odrębną umowę uprawniającą taki podmiot do naliczania Punktów Uczestnikom Programu za zakupione Produkty lub Usługi oraz do sprzedaży na własny rachunek Nagród, których Cena ustalana jest w oparciu o ilość Punktów zgromadzonych przez Uczestników.

 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Programie.

 6. Punkt Sprzedaży – lokalizacja, w której Uczestnik Programu, zakupując Produkt lub Usługę, ma prawo do otrzymania Punktów lub realizacji Nagrody. Aktualna lista Punktów Sprzedaży jest dostępna na Stronie internetowej Programu. Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian na liście Punktów Sprzedaży w trakcie trwania Programu, w szczególności wprowadzania nowych Punktów Sprzedaży bądź trwałego lub czasowego wyłączania Punktów Sprzedaży z Programu.

 7. Multipartner – podmiot uczestniczący w Programie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Organizatorem, uprawniającej taki podmiot do naliczania Punktów Uczestnikom Programu za zakupione Produkty lub Usługi, do sprzedaży na własny rachunek Nagród, których Cena ustalana jest w oparciu o ilość Punktów zgromadzonych przez Uczestników, oraz/lub który przetwarza dane osobowe Uczestników na podstawie udzielonej przez nich zgody.

 8. Strona internetowa Programu – strona www.lotosnavigator.pl, serwis internetowy służący między innymi do publikacji komunikatów dotyczących Programu, Katalogu oraz Regulaminu Programu.

 9. Nagrody – określone w Katalogu i na Stronie internetowej Programu towary, które Uczestnicy nabywają za określoną kwotę pieniężną (Cena) przy jednoczesnym wykorzystaniu określonej ilości Punktów zgromadzonych na Koncie. Wszystkie Nagrody są dostępne w Programie w terminie określonym w Katalogu i na Stronie internetowej Programu lub do wyczerpania ich zapasów.

 10. Katalog – wykaz Nagród oferowanych Uczestnikom przez Organizatora i Partnerów w ramach Programu. Katalog zawiera również zestawienie wartości zakupów Produktów i Usług określonych w ofercie handlowej Organizatora i Partnerów oraz ilości Punktów, które można za zakup uzyskać. W Katalogu określony jest także termin dostępności  Nagród oferowanych w Programie. W ramach jednej Edycji Programu Katalog może mieć wiele wydań.  Każde kolejne wydanie Katalogu jest oznaczone datą. Nowe wydanie Katalogu zastępuje wcześniejsze wydanie Katalogu. W przypadku, gdy zmiana Katalogu polega na zastąpieniu jednej Nagrody inną lub wycofaniu Nagrody z Programu bądź ewentualnym wprowadzeniu jakichś zmian niekorzystnych dla Uczestników, Uczestnicy powinni zostać poinformowani o nowym wydaniu Katalogu stosownym komunikatem zamieszczonym na Stronie internetowej Programu z co najmniej 30 – dniowym wyprzedzeniem.  

 11. Karta – wszystkie rodzaje Kart wydawanych Uczestnikom wyłącznie w Punktach Sprzedaży w ramach Programu Navigator, w tym Karta Navigator, Główna Karta Navigator Rodzinna oraz Dodatkowe Karty Navigator Rodzinne, Karta Motocyklisty; wszystkie Karty mogą mieć również postać elektroniczną w Aplikacji, przy czym formy elektroniczne Kart umożliwiają jedynie gromadzenie Punktów.

 12. Karta Navigator – karta magnetyczna przypisana do Uczestnika, oznaczona indywidualnym numerem, przypisana do indywidualnego Konta, na którym Uczestnik gromadzi Punkty oraz wymienia je na Nagrody.

 13. Główna Karta Navigator Rodzinna – karta magnetyczna przypisana do Uczestnika, oznaczona indywidualnym numerem, przypisana do indywidualnego Konta, na którym Uczestnik, wraz z rodziną lub osobami przez niego wskazanymi, gromadzi Punkty oraz wymienia je na Nagrody.

 14. Dodatkowa Karta Navigator Rodzinna – karta przypisana do Uczestnika oznaczona tym samym numerem co Główna Karta Navigator Rodzinna, służąca gromadzeniu Punktów przez rodzinę lub osobę wskazaną przez Uczestnika na jedno Konto.

 15. Karta Motocyklisty – karta magnetyczna przypisana do Uczestnika, posiadacza motocykla lub skutera, oznaczona indywidualnym numerem, przypisana do indywidualnego Konta, na którym Uczestnik gromadzi Punkty oraz wymienia je na Nagrody. Karta Motocyklisty wydawana jest wyłącznie Uczestnikom przyjeżdżającym na stację motocyklem lub skuterem, którzy dokonają zakupu Produktów lub Usług w Punkcie Sprzedaży, zgodnie z paragrafem III niniejszego Regulaminu.

 16. Aplikacja – aplikacja mobilna „LOTOS dla kierowcy” dostępna w Windows Store, Google Play i App Store, umożliwiająca uzyskanie dostępu do Konta oraz korzystanie z elektronicznych form Kart.

 17. Konto – miejsce w komputerowym systemie obsługującym Program, gdzie są gromadzone Punkty przez jego Uczestników. Każde Konto posiada swój indywidualny numer. Do każdego Konta przypisany jest indywidualny numer Karty. Dostęp do Konta uzyskuje się poprzez Stronę internetową Programu po wprowadzeniu numeru Karty oraz Hasła. Stan Konta jest również dostępny bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży na terminalu dedykowanym do odczytu Karty.

 18. Hasło – ciąg alfanumeryczny, który umożliwia dostęp do Konta.

 19. Produkt – określony na Stronie internetowej Programu, stanowiący własność Organizatora lub Partnera, w związku z nabyciem którego przyznawane są Punkty.

 20. Usługa – określona na Stronie internetowej Programu, oferowana przez Organizatora lub Partnera, w związku z nabyciem której przyznawane są Punkty.

 21. Formularz Zgłoszeniowy – Formularz, który jest wypełniany przez Uczestnika jako element przystąpienia do Programu. Formularz można wypełnić w Punkcie Sprzedaży przekazując Organizatorowi przez Sprzedawcę lub na Stronie internetowej Programu.

 22. Sprzedawca – osoba obsługująca Punkt Sprzedaży, upoważniona przez Partnera do wydawania Kart, weryfikacji Formularzy i przydzielania Punktów w imieniu Organizatora lub Partnera, obsługująca pod względem handlowym Uczestnika.

 23. Próg Minimalny – minimalna wartość zakupów Produktów i/lub Usług skutkująca przyznaniem pierwszych Punktów, zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania Punktów, dzięki której może zostać wydana Karta oraz otwarte Konto.

 24. Punkty – jednostki naliczane przez Organizatora lub Partnera według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, potwierdzające dokonane zakupy Produktów i Usług, rejestrowane na Koncie.

 25. Cena – określona kwota pieniężna, której uiszczenie (przy wykorzystaniu odpowiedniej ilości Punktów) uprawnia Uczestnika do odbioru Nagrody. 

 

II    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału Uczestników w organizowanym przez Organizatora Programie. Regulamin wraz z Katalogiem zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez pobranie Karty i pierwszych Punktów.

 2. Program podzielony jest na Edycje. W ramach danej Edycji Uczestnik gromadzi Punkty, które może wykorzystać na pobranie Nagród z danej Edycji lub z Edycji poprzednich pod warunkiem ich dostępności.

  1. Obecnie trwa IV Edycja Programu, która obejmuje okres od 01.06.2012 r. i jest prowadzona przez czas nieokreślony.

  2. W trakcie Programu Uczestnik może gromadzić Punkty związane z nabyciem Produktów i Usług objętych Programem w Punktach Sprzedaży.

  3. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem z Karty przez Uczestnika w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  5. Partnerzy nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób dorozumiany, do reprezentowania Organizatora lub do składania w jego imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub zaciągania zobowiązań, z wyłączeniem wydawania Formularzy, Katalogów, Kart, Punktów i Nagród Programu oraz przyjmowania wypełnionych i podpisanych przez Uczestników Formularzy, a także przyjmowania Cen.

  6. Naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez korzystanie z Karty w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, może skutkować  cofnięciem przez Organizatora części lub wszystkich przysługujących Uczestnikowi  z tytułu udziału w Programie uprawnień, w tym utratą części lub wszystkich Punktów, odmową wydania Nagrody bądź wykluczeniem z udziału w Programie, przy czym zastosowany przez Organizatora środek będzie proporcjonalny do stopnia i skutków naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie za uprzednim co najmniej 30 – dniowym powiadomieniem Uczestników. Informacja na ten temat zostanie opublikowana na Stronie internetowej Programu. W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu Uczestnik jest uprawniony do realizacji wszystkich zgromadzonych Punktów i natychmiastowej rezygnacji z udziału w Programie.

 

III    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 

 1. W Programie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która osobiście dokonuje zakupów Produktów lub Usług w Punktach Sprzedaży uprawnionych do prowadzenia Programu.

 2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest dokonanie przez osobę fizyczną zakupu Produktów lub Usług w Punktach Sprzedaży o wysokości co najmniej równej wartości Progu Minimalnego oraz akceptacja Regulaminu Programu. Akceptacja następuje poprzez pobranie Karty i pierwszych Punktów. W ramach przystąpienia do Programu Uczestnik bezwzględnie musi wypełnić dostępny w Punkcie Sprzedaży Formularz Zgłoszeniowy, podpisując go i przekazując Sprzedawcy lub wypełnić go na Stronie internetowej Programu.

 3. Termin przypisania danych z Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego i pozostawionego w Punkcie Sprzedaży, do Konta i Karty Organizator określa na 21 dni.

 4. Termin przypisania danych z Formularza Zgłoszeniowego wypełnionego na Stronie internetowej Programu, do Konta i Karty Organizator określa na około 24 godziny.

 5. Przyznanie Karty i otwarcie Konta przez Organizatora następuje w Punkcie Sprzedaży na wniosek Uczestnika po przekroczeniu Progu Minimalnego i spełnieniu innych warunków uczestnictwa w Programie.

 6. W Programie obowiązuje zasada, że dla jednego Uczestnika wydawana jest jedna Karta Navigator albo Główna Karta Navigator Rodzinna wraz z trzema Dodatkowymi Kartami Navigator.

 

IV    DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku ze zgłoszeniem do Programu jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  w celu realizacji Programu oraz w celach marketingowych. Dane będą udostępniane obecnym i przyszłym Partnerom Programu w celach związanych z jego realizacją. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Dane osobowe pozyskiwane są poprzez formularze Programu Navigator, w szczególności  poprzez Formularz Zgłoszeniowy oraz Formularz Zmiany Danych.

 3. Dostęp do treści podanych danych jest możliwy przez Stronę internetową Programu lub w Punkcie Sprzedaży.

 4. Uczestnik podając swoje dane musi wyrazić jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w celu realizacji Programu na zasadach opisanych w Regulaminie oraz w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w wymienionych celach jest warunkiem uczestnictwa w Programie.

 5. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie uwzględnia zgłoszeń danych wpisanych nieczytelnie lub w sposób niepełny oraz Formularzy Zgłoszeniowych nie podpisanych. Dotyczy to Formularzy Zgłoszeniowych złożonych w Punkcie Sprzedaży.

 6. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie uwzględnia także Formularzy Zgłoszeniowych zawierających niepełne lub nieprawidłowe dane, wypełnionych na Stronie internetowej Programu.

 7. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie odpowiada za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych danych, które uniemożliwiają jego identyfikację w Programie.

 8. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia danych osobowych Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji na podstawie Formularza Zmiany Danych, który jest dostępny w Punkcie Sprzedaży. Wypełniony i podpisany Formularz Zmiany Danych Uczestnik składa w Punkcie Sprzedaży.

 9. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. dokona zmiany/uzupełnienia/ danych osobowych Uczestnika w terminie 14 dni od daty złożenia Formularza Zmiany Danych w Punkcie Sprzedaży.

 10. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgłosi zmiany/uzupełnienia danych osobowych, LOTOS Paliwa Sp. z o.o. może odmówić wymiany Punktów na Nagrody. LOTOS Paliwa Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki niezgłoszenia zmiany/uzupełnienia danych osobowych przez Uczestnika.

 11. Uczestnik ma w każdym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o., o której mowa w punkcie IV.4 Regulaminu.. Wycofanie zgody wymaga pisemnego wypełnienia Formularza Odstąpienia od Programu Navigator, dostępnego w Punkcie Sprzedaży i złożenia wypełnionego i podpisanego Formularza w Punkcie Sprzedaży. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

 

V    GROMADZENIE PUNKTÓW

 

 1. W chwili przystąpienia do Programu w danym Punkcie Sprzedaży Uczestnik otrzymuje opatrzoną indywidualnym numerem Kartę Navigator albo Główną Kartę Navigator Rodzinną wraz z trzema Dodatkowymi Kartami Navigator Rodzinnymi lub Kartę Motocyklisty. Numer wskazany na Karcie jest identyfikatorem przypisanym do Konta. Dodatkowe Karty Navigator Rodzinne mają ten sam numer co Główna Karta Navigator Rodzinna i umożliwiają zbieranie Punktów na jedno Konto. Na Koncie w momencie jego otwarcia znajdują się Punkty odpowiadające zakupom, dzięki którym został osiągnięty Próg Minimalny.

 2. Uczestnik posiada możliwość wglądu do salda zgromadzonych Punktów poprzez zalogowanie się do własnego Konta na Stronie internetowej Programu lub uzyskanie dostępu do Konta za pośrednictwem Aplikacji.

 3. Zarówno Karta Navigator, Główna Karta Navigator Rodzinna wraz z Dodatkowymi Kartami Navigator Rodzinnymi, jak i Karta Motocyklisty, są własnością Organizatora. Może się nimi posługiwać tylko Uczestnik. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie na inne podmioty. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu i Katalogu.

 4. Karty nie mają innych zastosowań niż określone w niniejszym Regulaminie (m. in. nie są kartami kredytowymi, bankomatowymi ani płatniczymi) i mogą być wykorzystywane jedynie w sposób i w zakresie określonym przez Regulamin.

 5. Na Koncie Uczestnik gromadzi Punkty związane z nabywaniem Produktów lub Usług na zasadach określonych dla danej Edycji.

 6. Karta Navigator, Karta Motocyklisty oraz Główna Karta Navigator Rodzinna służą do zbierania Punktów przez Uczestnika na Konto główne oraz wymiany w/w Punktów na Nagrody. Wskazane Karty mające postać elektroniczną służą jedynie do zbierania Punktów i nie mogą być wykorzystywane do wymiany Punktów na Nagrody. Karta i Konto są przypisane do Uczestnika i tylko on jest dysponentem gromadzonych Punktów.

 7. Dodatkowe Karty Navigator Rodzinne, mające formę kart magnetycznych lub postać elektroniczną, służą tylko i wyłącznie do zbierania Punktów na Konto główne.

 8. W przypadku, gdy Uczestnik nie może kontynuować osobistego Uczestnictwa w Programie, powinien zrealizować zgromadzone Punkty.

 9. Punkty zgromadzone na jednym Koncie i przypisane do Uczestnika nie mogą być przekazane w żaden sposób innemu Uczestnikowi Programu.

 10. W Programie nie ma możliwości łączenia kilku Kart Navigator, Karta Motocyklisty i Głównych Kart Navigator Rodzinnych i tym samym sumowania Punktów na nich zgromadzonych.

 11. Dokonując zakupów, Uczestnik musi okazać opatrzoną indywidualnym numerem Kartę, mającą formę karty magnetycznej lub postać elektroniczną, i tylko w ten sposób możliwe jest otrzymanie Punktów wg zasad określonych w Katalogu dla danej Edycji. W przypadku, gdy Uczestnik nie okaże Karty, a jedynie poda jej numer, Punkty nie zostaną przydzielone.

 12. W przypadku wszystkich Kart Punkty są przydzielane przez Sprzedawcę w Punkcie Sprzedaży Organizatora lub Partnera za nabyte Produkty i Usługi.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem lub w innych uzasadnionych sytuacjach Punktów danemu Uczestnikowi na zasadach innych niż obowiązujące w danym momencie.

 14. Karta Navigator, Karta Motocyklisty, Główna Karta Navigator Rodzinna wraz z Kartami Dodatkowymi i związane z nimi Konto jest ważne przez okres trwania Programu.

 15. Poszczególne Punkty zgromadzone w IV Edycji Programu ulegają wygaszeniu, jeśli nie zostaną wymienione na Nagrody w terminie 18 miesięcy od upływu miesiąca, w którym Punkty te zostały przyznane Uczestnikowi. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do wygaszenia wszystkich zgromadzonych przez Uczestnika Punktów, jeżeli Uczestnik w okresie 9 kolejnych miesięcy nie dokona żadnej czynności skutkującej przyznaniem nowych Punktów.

 16. Wygaszenie Punktów polega na odjęciu z Konta Uczestnika wygaszanych Punktów, wskutek czego Punkty te nie będą mogły być wymienione na Nagrody.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu ważności Punktów bez wprowadzania zmian zapisów w niniejszym Regulaminie.

 18. Programem objęte są zakupy dokonane od początku Programu do jego zakończenia.

 19. Podstawą przyznania Punktów jest dokonanie zakupu Produktów lub Usług premiowanych w Punkcie Sprzedaży.

 20. Organizator zastrzega, iż dla danego Uczestnika w jednym Punkcie Sprzedaży w ciągu jednej doby Punkty będą przyznawane jedynie za pierwsze trzy transakcje zawierające Produkty lub Usługi premiowane Punktami.

 21. Organizator zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających zakup w celu weryfikacji, że podstawą zdobytych Punktów były rzeczywiście dokonane zakupy.

 22. Wszelkie reklamacje związane ze zgromadzonymi Punktami mogą być rozpatrywane tylko po złożeniu pisemnego wniosku do siedziby Organizatora wraz z kopią dokumentu poświadczającego dokonanie zakupu Produktu lub Usługi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania.

 

VI    WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

 

 1. Odbiór Nagrody w Programie możliwy jest tylko poprzez uiszczenie Ceny w odpowiedniej wysokości i wykorzystanie Punktów zgromadzonych na Koncie. Nie istnieje możliwość wymiany Punktów na gotówkę ani na inne towary lub usługi nieokreślone przez Organizatora jako Nagrody w Programie.

 2. Warunkiem nabycia prawa do odbioru Nagrody jest wcześniejsze złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego w Punkcie Sprzedaży lub jego wypełnienie na Stronie internetowej Programu. W przypadku Karty niezarejestrowanej nie ma możliwości odbioru Nagrody.

 3. Nagrody w Katalogu dzielą się na cztery rodzaje:

 1. Nagrody dostępne do odbioru bezpośrednio w Punkcie Sprzedaży,

 2. Nagrody niedostępne do bezpośredniego odbioru (bez uprzedniego zamówienia) w Punkcie Sprzedaży; Nagrody te są zamawiane przez Uczestnika w Punkcie Sprzedaży i odbierane przez Uczestnika tym samym Punkcie Sprzedaży,

 3. Nagrody niedostępne do bezpośredniego odbioru (bez uprzedniego zamówienia) w Punkcie Sprzedaży; Nagrody te są zamawiane przez Uczestnika na Stronie internetowej Programu i odbierane przez Uczestnika w wybranym przez niego Punkcie Sprzedaży,

 4. E-nagrody; Nagrody zamawiane przez Uczestnika na Stronie internetowej Programu i dostarczane do niego w wersji elektronicznej: kupon wysyłany na adres e-mail Uczestnika.

 1. Zamówienia Nagrody online można dokonać logując się na swoje Konto na stronie www.lotosnavigator.pl, dodając Nagrodę do koszyka i wybierając Punkt Sprzedaży, w którym Uczestnik chce odebrać Nagrodę. W przypadku e-nagrody zostanie ona wysłana na adres e-mail Uczestnika, pozostałe Nagrody zostaną wysłane do właściwego Punktu Sprzedaży. W przypadku każdego zamówienia dokonanego za pośrednictwem Strony internetowej Programu z Konta Uczestnika zostaną automatycznie pobrane Punkty odpowiadające zamówionej Nagrodzie. Dane zamówienie Uczestnika standardowo jest wysyłane najpóźniej w terminie 7 dni od daty jego złożenia, jednak z nieprzewidzianych przyczyn czas ten może ulec wydłużeniu do 21 dni. . 1. Po złożeniu zamówienia Uczestnik otrzymuje powiadomienia mailowe:

  1. Gdy zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.

  2. Gdy zamówienie dotrze na stację.

  3. Gdy zamówienie zostanie odebrane. 1. Na odebranie Nagrody Uczestnik ma 14 dni. Po tym czasie Nagroda zostanie zwrócona do magazynu i jej odbiór będzie niemożliwy. Pobrane punkty zostaną zwrócone na konto Uczestnika w przeciągu 14 dni od zwrotu nagrody na magazyn (daty ostatecznej daty odbioru nagrody na stacji).

 1. Nagrody Uczestnik odbiera wyłącznie w Punktach Sprzedaży biorących udział w Programie. Wyjątek stanowią e-nagrody, które wysyłane są na adres e-mail Uczestnika. Organizator nie odpowiada za filtry skrzynki e-mail, przez które wiadomość z Nagrodą może trafić do folderu SPAM.

 2. Przedstawiony w Katalogu asortyment Nagród może ulegać zmianom w trakcie trwania Edycji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator może w każdym czasie rozszerzyć asortyment Nagród dostępnych w Programie. W Katalogu i na Stronie internetowej Programu określony jest termin dostępności Nagród w Programie. Nagrody mogą być niedostępne w Programie wskutek upływu określonego terminu lub wskutek wyczerpania się zapasów Nagród. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia danej Nagrody inną podobną lub wycofania poszczególnych Nagród z Katalogu. W przypadku zastąpienia lub wycofania Nagrody z Katalogu bądź wyczerpania się zapasów Nagrody Uczestnik ma prawo do wyboru innej Nagrody lub do kontynuowania zbierania Punktów. O zastąpieniu lub wycofaniu danej Nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani stosownym komunikatem zamieszczonym na Stronie internetowej Programu z co najmniej 30 - dniowym wyprzedzeniem.

 3. Organizator może zaproponować Uczestnikowi wymianę Punktów na Nagrodę nie znajdującą się w Katalogu.

 4. Organizator może podjąć współpracę z innymi podmiotami w celu wspólnego oferowania Nagród Uczestnikom.

 5. W momencie wymiany Punktów na Nagrody w Punkcie Sprzedaży, zamówienia Nagrody w Punkcie Sprzedaży lub odbioru zamówionej Nagrody upoważniony przedstawiciel Organizatora może prosić Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego tożsamości poprzez okazanie dowodu tożsamości, którym może być: dowód osobisty, dokument paszportowy, legitymacja studencka. Tylko zgodność danych na Karcie z danymi Uczestnika upoważnia Uczestnika do wymiany Punktów na Nagrody, zamówienia Nagrody lub odbioru zamówionej Nagrody. Organizator i jego przedstawiciele mogą jednak domniemywać, że osoba dysponująca którąkolwiek z Kart określonych w niniejszym Regulaminie jest osobą upoważnioną do korzystania z tej Karty.

 6. Do wymiany Punktów na Nagrodę w Punkcie Sprzedaży lub zamówienia Nagrody w Punkcie Sprzedaży niezbędne jest okazanie Karty Navigator, Karty Motocyklisty bądź Głównej Karty Navigator Rodzinnej, z której mają być odjęte Punkty, w formie karty magnetycznej. Okazanie Karty mającej postać elektroniczną nie umożliwia dokonania wymiany Punktów na Nagrodę. Uczestnik chcący odebrać Nagrodę w oparciu o zgromadzone Punkty zgłasza swoją wolę Sprzedawcy w Punkcie Sprzedaży. Jednocześnie przy odbiorze Nagrody Uczestnik w Punkcie Sprzedaży dokonuje uiszczenia Ceny w PLN w wysokości określonej w Katalogu Nagród dla danej Nagrody. Forma uiszczenia Ceny to do wyboru przez Uczestnika: gotówka, karta płatnicza, akceptowany przez Punkt Sprzedaży bon pieniężny. Nie ma możliwości uiszczenia Ceny Kartą LOTOS Biznes lub inną kartą paliwową.

 7. Uczestnik odbiór Nagrody na stacji potwierdza na „Potwierdzeniu Wydania Nagrody”. Z chwilą akceptacji przez Uczestnika odbioru Nagrody z Konta Uczestnika jest odejmowana liczba Punktów określona w Katalogu dla danej Nagrody, o ile odbierana Nagroda nie jest Nagrodą zamówioną na Stronie internetowej Programu i Punkty nie zostały już wcześniej pobrane z Konta Uczestnika. Uczestnik wraz z Nagrodą otrzymuje jedną kopię „Potwierdzenia Wydania Nagrody”.

 8. Warunkiem odbioru Nagrody jest jej dostępność w Punkcie Sprzedaży. W przypadku braku w Punkcie Sprzedaży wybranej Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o statusie i terminie jej dostępności lub sposobie zamówienia Nagrody.

 9. Podstawą do realizacji zamówienia oraz odbioru Nagrody jest uregulowanie zobowiązań Uczestnika wobec Organizatora i Partnerów.

 10. Nagroda odebrana przez Uczestnika nie podlega, z zastrzeżeniem punktu X niniejszego Regulaminu, zwrotowi czy też wymianie, nie ma też możliwości zwrotu przez Organizatora odjętych z Konta Punktów oraz uiszczonej Ceny. Ewentualna wymiana Nagrody na inną jest tylko dobrą wolą Sprzedawcy.

 11. Ewentualny podatek lub inne opłaty o charakterze publicznoprawnym związane z uzyskaniem Nagrody ciążą na Uczestniku.

 

VII    NIEPRZEPISOWO ZDOBYTE PUNKTY I KARTY

 

 1. Kartę uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie Formularza Zgłoszeniowego zawierającego nieprawdziwe dane lub w jakikolwiek sposób sfałszowanego. Kartę taką uznaje się za nieważną i Uczestnik jest zobowiązany do jej natychmiastowego zwrotu. Punkty zgromadzone na takiej Karcie ulegają przepadkowi. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek w Formularzu Zgłoszeniowym.

 2. Nieprzepisowo zdobytymi Punktami są te Punkty, które uzyskano w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, np. nie posiadają odzwierciedlenia w zarejestrowanych transakcjach zakupu towarów i usług w Punktach Sprzedaży. W przypadku, gdy przy wymianie Punktów zaistnieje podejrzenie, że podstawą zdobycia Punktów nie były rzeczywiste zakupy Uczestnika, Organizator ma prawo zatrzymać Kartę i wstrzymać realizację Nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy.

 3. Jeżeli Uczestnik do operacji wymiany Punktów zamierza użyć nieprzepisowo zdobytej Karty (np. wystawionej na inną osobę), to czyn ten kwalifikuje się jako istotne naruszenie niniejszego Regulaminu i w takim przypadku Karta i Konto są blokowane do czasu wyjaśnienia sprawy. Wymiana Punktów z Karty zablokowanej jest niemożliwa.

 

VIII     KATALOG

 

 1. Organizator przy przygotowaniu Katalogu, doborze Nagród oraz ich opisie kieruje się największą troską o pełną satysfakcję Uczestnika.

 2. Opis Nagród znajduje się na Stronie internetowej Programu lub na stronie producenta Nagrody. Nagrody są dostarczane w standardzie i jakości oferowanych przez ich producenta. Nagrody umieszczone w Katalogu są do dyspozycji Uczestnika w Punktach Sprzedaży na miarę posiadanych zasobów.

 3. Uczestnik może odebrać w Punkcie Sprzedaży zarówno Nagrody znajdujące się w obowiązującym w danym okresie Katalogu, jak i Nagrody z poprzednich Edycji, pod warunkiem ich dostępności. Oferta Nagród z poprzednich Edycji może zostać przedłużona na kolejną Edycję.  

 

IX    UTRATA, WYMIANA KARTY

 

 1. Ryzyko związane z utratą Karty i związana z tym utrata Punktów nie obciąża Organizatora, jeżeli Uczestnik nie dokonał zgłoszenia utraty Karty w trybie określonym w pkt IX.2 niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik fakt utraty Karty Navigator, Karty Motocyklisty bądź Głównej Karty Navigator Rodzinnej zobowiązany jest najpóźniej w terminie 48h od chwili utraty Karty zgłosić telefonicznie na infolinię LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (z tel. stacjonarnych 0801 345 678, z tel. komórkowych i z zagranicy +48 58 326 43 00) lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@lotosnavigator.pl.

 3. Dodatkowe Karty Navigator Rodzinne w przypadku ich utraty bądź też zniszczenia nie podlegają wymianie na nowe. Wymiana Karty na nową obowiązuje tylko w przypadku utraty bądź zniszczenia Karty Navigator, Karty Motocyklisty lub Głównej Karty Navigator Rodzinnej. W przypadku wymiany Głównej Karty Navigator Rodzinnej na nową wraz z nią otrzymuje się nowe Dodatkowe Karty Navigator Rodzinne.

 4. W przypadku uszkodzenia Karty, za wyjątkiem Dodatkowych Kart Navigator Rodzinnych, Uczestnik zobowiązany jest zgłosić ten fakt w formie pisemnej na Formularzu Wymiany Karty w Punkcie Sprzedaży.

 5. Zastrzeżenie Karty Navigator, Karty Motocyklisty bądź Głównej Karty Navigator Rodzinnej i blokada jej Konta następuje najpóźniej w terminie 24 godzin od chwili złożenia przez Uczestnika zgłoszenia jej utraty. Blokada Karty i jej Konta skutkuje brakiem możliwości wymiany zgromadzonych na nim Punktów na Nagrody.

 6. Zablokowana Karta umożliwia jedynie gromadzenie Punktów bez prawa do odbioru Nagród.

 7. Z chwilą złożenia przez Uczestnika Formularza Wymiany Karty Organizator wyda Uczestnikowi nową Kartę Navigator, Kartę Motocyklisty albo nową Główną Kartę Navigator Rodzinną wraz z trzema dodatkowymi Kartami z przypisanym do nich nowym Kontem.

 8. W przypadku, gdy na Koncie zgłoszonej Karty są zapisane Punkty (zgromadzone od chwili wydania starej Karty do daty zgłoszenia jej utraty lub uszkodzenia), zostaną one automatycznie przelane na nową Kartę w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 9. W momencie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty upoważniony przedstawiciel Organizatora może prosić Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego tożsamości. W przypadku braku zgodności podanych danych z danymi przypisanymi do zgłoszonej Karty, Organizator może odmówić jej blokady, wymiany na nową, przepisania Punktów.

 10. W przypadku braku zgłoszenia przez Uczestnika utraty lub uszkodzenia Karty Organizator nie odpowiada za żadne nieuprawnione jej użycie, a w szczególności za wymianę Punktów na Nagrody.  

 

X     ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY NAGRÓD, GWARANCJA I REKLAMACJE

 

 1. Gwarancje dotyczące Nagród udzielone są przez podmioty (producentów, dystrybutorów itp.), które złożyły oświadczenia gwarancyjne (karty gwarancyjne) wydane Uczestnikowi przy odbiorze Nagrody. Treść gwarancji, okres gwarancji i sposób realizacji gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej. Okres gwarancji zaczyna się z dniem przekazania Nagrody Uczestnikowi w Punkcie Sprzedaży. Organizator nie udziela gwarancji dotyczącej Nagród.

 2. Organizator dokonujący sprzedaży Nagrody odpowiada względem Uczestnika, jeżeli Nagroda ma wadę prawną lub fizyczną. Do odpowiedzialności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.   

 3. Zgłoszenia z tytułu gwarancji można dokonać w sposób i miejscu określonym w oświadczeniach gwarancyjnych lub w Punkcie Sprzedaży, w którym Uczestnik odebrał Nagrodę. Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą odpowiedzialności  z tytułu rękojmi w Punkcie Sprzedaży, w którym Uczestnik odebrał Nagrodę. Uczestnik przedkłada przy zgłoszeniu reklamacji kopię „Potwierdzenia Wydania Nagrody”, paragonu fiskalnego bądź innego dowodu zakupu i dostarcza Nagrodę do Punktu Sprzedaży.

 4. Reklamacje Nagród będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. W wypadku, gdy  rozpatrzenie reklamacji wymaga dokonania szczegółowych lub specjalistycznych ustaleń w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym Organizator poinformuje Uczestnika o dalszym postepowaniu oraz w określi termin, nie dłuższy niż 14 dni, w którym reklamacja zostanie rozpoznana.

 5. Powyższe postanowienia nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Uczestnika wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Uczestnik ma prawo zgłaszać pisemne reklamacje i uwagi dotyczące Programu na adres Organizatora lub na Stronie internetowej Programu.

 7. Reklamacje i uwagi dotyczące Programu będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania.

 8. Wszelkie spory dotyczące Programu będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego.

 

XI    ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

 

 1. Organizator nie określił terminu zakończenia IV Edycji Programu. IV Edycja Programu, zgodnie z pkt II.6 niniejszego Regulaminu, jest prowadzona przez czas nieokreślony.

 2. Informacja o zakończeniu lub przedłużeniu Programu o kolejną Edycję zostanie opublikowana na Stronie internetowej Programu oraz umieszczona w Punktach Sprzedaży z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

 3. W przypadku zakończenia Programu informacja musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji i datę upływu terminu wymiany Punktów.

 4. Punkty nie mogą być gromadzone po upływie 30 dni od daty opublikowania informacji o zakończeniu Programu.LOTOS

© LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 326 43 00, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000006312, NIP 583-10-23-182, kapitał zakładowy: 114 706 000 zł, kapitał wypłacony: 114 706 000 zł